Wat is palliatieve zorg? Een brede vraag met ook een breed antwoord. Palliatieve terminale zorg is erop gericht een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden aan mensen bij wie medisch gezien geen genezing meer wordt verwacht. De zorg is gericht op alle aspecten van het mens-zijn en omvat pijn- en symptoombestrijding, psychosociale ondersteuning en aandacht voor geestelijke begeleiding.

Op 10 oktober 2020 verscheen onderstaand filmpje waar o.a. medewerkers van ons hospice aan het woord komen. Het fimpje maakt goed duidelijk wat palliatieve zorg in een hospice betekent.


Palliatief redeneren

In de palliatieve zorg nemen we de wensen van de gasten als uitgangspunt maar ook de vaak beperkte levensverwachting bij de keuzes voor behandeling en begeleiding.  We gebruiken het palliatief redeneren als methode om problemen van de gasten te analyseren en te behandelen. Hierbij denken we niet alleen aan wat er op het moment zelf aan de hand is maar ook wat de verwachting is dat er in de toekomst gaat gebeuren. Zo streven we er naar de last van symptomen die wordt ervaren zo dragelijk mogelijk te houden.

Pijn- en symptoombestrijding

Binnen de terminale fase is de zorg niet meer gericht op genezing. Maar wel volledig op het bereiken van de hoogst mogelijke kwaliteit van leven. Lichamelijke klachten worden zoveel mogelijk verlicht door middel van pijn- en symptoombestrijding.

Palliatieve sedatie

Palliatieve sedatie houdt in: het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van iemand in de laatste levensfase (een levensverwachting van één of twee weken). Dit gebeurt wanneer er één of meer onbehandelbare ziekteverschijnselen bestaan die leiden tot ondraaglijk lijden. Wanneer de algemeen toegepaste behandelingen van pijn en/of symptomen niet effectief zijn, of als deze behandelingen gepaard gaan met onaanvaardbare bijwerkingen, spreken we van onbehandelbare ziekteverschijnselen.

Het doel van palliatieve sedatie is het verlichten van lijden, met sedatie als methode. Doel is niet het leven bekorten of verlengen. Het inzetten van palliatieve sedatie is een normale medische behandeling. In het hospice wordt palliatieve sedatie toegepast met inachtneming van bovenstaande condities en volgens het daarvoor, samen met de huisartsen, vastgestelde protocol. Het protocol is  ontleend is aan de Landelijke KNMG richtlijn Palliatieve sedatie.

Complementaire zorg in de palliatieve terminale periode

Naast het verlenen van zorg en begeleiding verleent hospice De Regenboog ook complementaire zorg. Dit is aanvullende zorg die kwaliteit van leven toe kan voegen en is gericht op comfort. Uiteraard alleen wanneer dit gewenst is. Zo worden er hand- en of voetmassages gegeven, ontspanningsoefeningen gedaan en wordt er gebruik gemaakt van etherische oliën ter bestrijding van jeuk of van andere complicaties.

Geestelijke/pastorale zorg

De geestelijke/pastorale zorg die u in de thuissituatie krijgt, kan voortgezet worden in het hospice. Wij kunnen ook een beroep doen op een pastoraal werker in het hospice.

Zorg voor de naaste

Familie en naasten worden zoveel als gewenst betrokken in het bieden van zorg en begeleiding. Onze medewerkers hechten veel waarde aan deze relaties en bieden ondersteuning aan familie en naasten, zowel voor als na het overlijden.

Nu u weet wie wij zijn wilt u misschien lezen over hoe het er aan toegaat tijdens het verblijf in het hospice.